Algemene voorwaarden

Definities

Opdrachtnemer, BC Verhuizingen of “wij” verwijst in deze algemene voorwaarden naar het bedrijf BC Verhuizingen v.o.f., gevestigd te Amsterdam.

Opdrachtgever verwijst naar zowel de opdrachtgever zelf, als naar eventuele vertegenwoordigers van de opdrachtgever, de contactpersoon die namens de opdrachtgever is aangewezen, evenals het concern waarvoor de opdrachtgever de diensten aanvraagt of boekt. Deze aangewezen persoon draagt ook de verantwoordelijkheid voor betaling en heeft vergelijkbare of gerelateerde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden als de opdrachtgever.

Voorwaarden

 1. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de opdractgever toegang hebben tot de hijsbalk wanneer er getakeld moet worden.
 2. Het takelen gebeurt altijd op eigen risico.
 3. Alle kosten die voortvloeien uit schade tijdens het takelen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Houd er echter rekening mee dat uw inboedel verzekerd is bij het gebruik van verhuisliften.
 4. Tenzij gebruikgemaakt wordt van onze Full-Service, moet de inboedel van de Opdrachtgever transportwaardig verpakt zijn.
 5. De opdrachtgever draagt zorg ervoor dat de inhoud van verhuisdozen zodanig is ingepakt dat losse items elkaar niet kunnen beschadigen. Lades en deuren moeten beveiligd zijn, en breekbare items moeten voldoende beschermd zijn.
 6. De opdrachtgever zorgt voor voldoende parkeerruimte voor de verhuiswagens en aanhangers. Als u parkeerplek heeft vrijgehouden, blijft het uw verantwoordelijkheid om parkeergeld te betalen.
 7. Het aanvragen van een ontheffing is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever, tenzij anders is afgesproken met de Opdrachtnemer. Als er geen ontheffing is aangevraagd, worden eventuele kosten hiervan door de Opdrachtgever gedragen.
 8. De Opdrachtgever, of de aangewezen contactpersoon, moet beschikken over voldoende betalingsmogelijkheden om het volledige honorarium voor de verhuizing te voldoen. Ook draagt de Opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor het aansturen van de verhuizers indien nodig.
 9. De aanwezigheid van de Opdrachtgever tijdens de hele verhuizing is vereist om de veiligheid van de goederen te waarborgen. Items van extreme waarde moeten te allen tijde in het bezit van de Opdrachtgever blijven.
 10. Bij windsnelheden van meer dan 60 km/uur of andere gevaarlijke weersomstandigheden behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor om de verhuizing naar een andere datum te verplaatsen.
 11. Alle dozen moeten goed gesloten zijn, deuren van kasten moeten vergrendeld zijn en losse planken moeten worden verwijderd om schade tijdens het transport te voorkomen, behalve bij Full-Service.
 12. Kostbaarheden zoals juwelen en geld moeten te allen tijde onder toezicht van de Opdrachtgever blijven.
 13. De Opdrachtgever moet de demontage en montage van meubels vooraf melden, en dit gebeurt altijd op eigen risico van de Opdrachtgever.
 14. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door de Opdrachtnemer vóór de start van de verhuizing.
 15. De opdrachtgever dracht de zorg ervoor dat er toegang is tot de verhuishaak.
 16. De opdrachtgever zorgt voor vrije doorgang voor de gehele inboedel die moet worden verhuisd op alle adressen die de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever bezoekt.
 17. Adreswijzigingen moeten vóór de verhuizing via het aanvraagformulier of schriftelijk aan de Opdrachtnemer worden gemeld. De prijs- en tijdsindicaties zijn niet geldig als de Opdrachtnemer onbekende adressen bezoekt, en de Opdrachtgever accepteert alle financiële gevolgen hiervan.
 18. Trapportalen, inclusief overloop, moeten volledig vrij zijn voor aanvang van de verhuizing.
 19. Voor het gebruik van de verhuislift moeten kozijnen vrij zijn en moeten ramen volledig open kunnen. Als dit niet het geval is, aanvaardt de Opdrachtgever de aansprakelijkheid voor eventuele schade aan kozijnen en/of ramen.
 20. Bij gebruik of bestelling van een verhuislift stemt de Opdrachtgever in met het plaatsen van de lift tegen het gebouw. Als de Opdrachtgever de situatie niet laat bezichtigen door de Opdrachtnemer, is de Opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het gebouw.
 21. Meld voorafgaand aan de verhuizing schriftelijk als de Opdrachtnemer ramen moet (de)monteren.
 22. Demontage van ramen en/of deuren gebeurt altijd op eigen risico van de Opdrachtgever.
 23. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren, zonder opgaaf van redenen.
 24. Betaling moet direct na de verhuizing worden voldaan via bankoverschrijving of contant, tenzij anders is overeengekomen.
 25. Bedrijven kunnen in overleg met de Opdrachtnemer per factuur betalen, op voorwaarde dat de Opdrachtnemer vooraf een KvK-uittreksel en kopie ID-bewijs van de Opdrachtgever of gemachtigde ontvangt.
 26. Er wordt een minimum van 2 uur in rekening gebracht voor elke verhuizing. Buiten Amsterdam wordt gerekend tot de terugkeer bij de bedrijfslocatie van de opdrachtnemer
 27. Als een item een bovengemiddelde waarde heeft, zoals kostbare kunstwerken, designmeubels of erfstukken, moet dit voorafgaand aan de verhuizing schriftelijk worden gemeld. Als dit niet gebeurt, wordt het vervoer van dergelijke items automatisch op eigen risico van de Opdrachtgever uitgevoerd, en de Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid.
 28. Er moeten voldoende mankrachten beschikbaar zijn tijdens de verhuizing, waaronder minstens één vakkundige verhuizer.
 29. Zware objecten, zoals jacuzzi’s, piano’s en wasmachines, moeten met voldoende mankracht vakkundig worden verhuisd.
 30. De Opdrachtnemer heeft het recht om extra hulp in te schakelen als er een tekort is aan mankracht en/of materiaal. De kosten hiervan zijn altijd voor rekening van de Opdrachtgever.
 31. In geval van schade aan een verzekerd voorwerp als gevolg van een gedekt risico, zal de schadevergoeding van de verzekeraars de herstellings- of restauratiekosten van de beschadigde voorwerpen, zoals vermeld in het expertiseverslag, niet overschrijden. Elke waardevermindering na reparatie of restauratie is uitgesloten van de verzekering.
 32. Als de verzekerde voorwerpen een paar of een serie vormen, wordt de waarde van elk voorwerp berekend door de totale waarde te delen door het aantal voorwerpen in het paar of de serie.
 33. Als een gerechtelijke procedure nodig is om een vordering te innen, komen alle kosten van de gerechtelijke procedure voor rekening van de Opdrachtgever. Dit omvat deurwaarderskosten, griffierechten, advocaatkosten en andere gerelateerde kosten.
 34. In geval van schade tijdens de verhuizing moet de Opdrachtgever de schade specificeren in aanwezigheid van de verhuizers en dit schriftelijk laten vaststellen. Deze schade moet vervolgens worden bevestigd met een handtekening om rechtsgeldig te zijn. Let op dat de aansprakelijkheid vervalt na het vertrek van de verhuizers.
 35. Inboedel die in de verhuiswagen wordt geplaatst, uitgeladen of door iemand anders dan een werknemer van de Opdrachtnemer wordt getild, is niet verzekerd. Hetzelfde geldt voor inboedel die niet door een werknemer van de opdrachtnemer op de verhuislift wordt geplaatst of verwijderd.
 36. Het gebruik van de verhuislift wordt gerekend voor de duur van de klus, met een minimum van 1 uur, tenzij de opdrachtnemer expliciet anders vermeldt.
 37. De Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van goederen van de Opdrachtgever.
 38. Voordat er gerechtelijke stappen worden ondernomen, moet de schuldenaar ten minste één schriftelijke sommatie tot betaling ontvangen van het incassobureau, tenzij er dringende omstandigheden zijn die onmiddellijke gerechtelijke maatregelen vereisen.
 39. De Opdrachtgever mag onder geen beding schuldvergelijking toepassen. De factuur moet te allen tijde worden betaald, ongeacht of er schade is ontstaan. Eventuele schade moet achteraf worden afgehandeld.
 40. Eventuele schade tijdens de verhuizing moet schriftelijk worden gemeld aan de Opdrachtnemer in aanwezigheid van de verhuizers. Deze melding moet uiterlijk 5 werkdagen na de verhuizing door de Opdrachtnemer zijn ontvangen. Werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag.
 41. Deze schriftelijke schademelding staat los van eventuele schadeconstatering tijdens de verhuizing. Als de schademelding niet binnen de gestelde termijn wordt ontvangen, moet de Opdrachtgever aantonen dat hij door overmacht hier niet eerder aan kon voldoen.
 42. Als de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn zijn schade of klacht heeft gemeld, vervallen al zijn rechten en aanspraken met betrekking tot het gemelde of waarover hij binnen die termijn had kunnen klagen, zoals eerder vermeld.
 43. De Opdrachtnemer behoudt het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder enige schadevergoeding in geval van overmacht, staking, lock-downs, brand, oorlog, mobilisatie, overstroming, andere natuurrampen en andere oorzaken van vertraging of externe factoren die de verhuizing onmogelijk maken, ongeacht de wil van de verhuisfirma.
 44. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij delen in het kader van de overeenkomst. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit is aangeduid of voortvloeit uit de aard van de informatie. Vertrouwelijke informatie mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
 45. Als de Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak verplicht is vertrouwelijke informatie bekend te maken, is de Opdrachtnemer niet verplicht schade te vergoeden en heeft de Opdrachtgever geen recht om de overeenkomst te ontbinden, voor zover dit de Opdrachtnemer aangaat.
 46. Kleine voorwerpen, zoals lampen, potten, enz., moeten van tevoren in gesloten dozen zijn verpakt (behalve bij Full-Service). Als dit niet het geval is, kunnen verhuizers weigeren deze items te verhuizen, of het vervoer gebeurt op eigen risico van de Opdrachtgever.
 47. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen nieuwe bepalingen overeenkomen ter vervanging van de nietige of ongeldige bepalingen, met behoud van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 48. Het verhuizen van items zwaarder dan 100 kg gebeurt altijd op eigen risico van de Opdrachtgever. Het verhuizen van dergelijke zware inboedel moet voor aanvang van de verhuizing schriftelijk worden gemeld aan de Opdrachtnemer en moet met minimaal 3 verhuizers worden uitgevoerd.
 49. Elektronische apparaten moeten worden vervoerd in hun originele verpakking. Als dit niet het geval is, kunnen verhuizers weigeren deze te verhuizen, of het vervoer gebeurt op eigen risico.
 50. Items van natuursteen moeten voorafgaand aan de verhuizing schriftelijk worden gemeld aan de Opdrachtnemer, met vermelding van afmetingen, gewicht en soort natuursteen. Als er geen volledige communicatie is geweest over het betreffende item, gebeurt het vervoer op eigen risico van de Opdrachtgever. Items van natuursteen moeten altijd worden vervoerd in op maat gemaakte bekisting.
 51. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct beveiligen en loskoppelen van de wasmachine en droger. Als dit niet gebeurt, is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de apparaten of de woning, enige gevolgschade inbegrepen.
 52. De prijs- en tijdsindicatie die de Opdrachtnemer geeft, is gebaseerd op de informatie die de Opdrachtgever verstrekt via het aanvraagformulier. Door de prijs- en tijdsindicatie te accepteren, worden automatisch deze Algemene Voorwaarden van kracht, en dit geldt ook als bevestiging van de aanwezigheid van een bevoegde persoon tijdens de verhuizing.
 53. Toevoegingen en wijzigingen kunnen alleen schriftelijk worden aangevraagd en moeten vóór aanvang van de verhuizing schriftelijk worden bevestigd door de Opdrachtnemer. Als de verhuissituatie of informatie afwijkt van wat is verstrekt, vormt dit geen basis voor klachten of schadevergoeding. De rekening moet in alle gevallen worden voldaan.
 54. Matrassen (evenals de hele inboedel, behalve bij Full-Service verhuizingen) moeten vooraf worden ingepakt als ze niet vuil mogen worden. Als dit niet gebeurt, wordt het vervoer ervan altijd op eigen risico uitgevoerd.
 55. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit fouten in de door de Opdrachtnemer gebruikte software of andere computerprogramma’s, tenzij de Opdrachtnemer deze schade kan verhalen op de leverancier van de betreffende software of computerprogramma’s.
 56. De Opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor eventuele beplanting die de verhuizing kan belemmeren, zoals hoge hagen of grote bomen. De Opdrachtnemer snoeit dergelijke beplanting niet. Als de beplanting de verhuizing belemmert, behoudt de Opdrachtnemer het recht om de verhuizing te verplaatsen en/of extra mankracht/materiaal in te schakelen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 57. Als er een grote tuin of galerij aanwezig is, moet de Opdrachtgever de Opdrachtnemer hiervan op de hoogte stellen. Als dit vertraging veroorzaakt, worden de kosten van de reeds aanwezige verhuizers en/of de eventueel benodigde aanvullende diensten/materiaal in rekening gebracht. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele vertraging veroorzaakt door informatie die onjuist is verstrekt door de vorige/huidige/volgende Opdrachtgever.
 58. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke omstandigheden de planning te wijzigen om een soepel verloop te garanderen. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever op de hoogte stellen van wijzigingen voordat deze plaatsvinden.
 59. Als de verhuizing plaatsvindt voor 8:00 uur, na 22:00 uur, op feestdagen of na 12 werkuren, behoudt de opdrachtnemer zich voor een extra kosten in rekening te brengen tot 100% van de originele kosten.
 60. Als de Opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt, zal de Opdrachtnemer de vordering uit handen geven. Alle kosten die hieruit voortvloeien, zijn voor rekening van de Opdrachtgever en worden als volgt berekend.
 61. In geval van onvoorziene omstandigheden waardoor het touw en blok, lift of ander materiaal niet kan worden geplaatst of andere diensten niet kunnen worden uitgevoerd, kan de Opdrachtnemer extra kosten in rekening brengen. Wachttijden van de reeds aanwezige verhuizers en materiaal worden ook in rekening gebracht.
 62. Vertragingen kunnen optreden als gevolg van het uitlopen van eerdere verhuizingen, verkeersproblemen, slecht weer en onjuiste informatie van de vorige/huidige/volgende Opdrachtgever. Deze omstandigheden vormen geen basis
 63. Indien de betaling op de dag van de verhuizing niet wordt voldaan, behouden wij ons het recht voor om 20% extra in rekening te brengen bovenop het totale factuurbedrag.
 64. Bij weigering van betaling worden nalatigheidsinteresten en gerechtskosten aan u doorberekend.
 65. Schade door roest, oxidatie, of waterschade als gevolg van weersomstandigheden of andere externe factoren vallen niet onder onze aansprakelijkheid.
 66. De standaard werkwijze omvat altijd 2 vakkundige verhuizers. Als op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever slechts 1 vakkundige verhuizer aanwezig is tijdens een verhuizing, is elke geleden schade, veroorzaakt door onze werknemer of derden, niet onder onze aansprakelijkheid.
 67. Annulering van de verhuizing dient minstens 10 werkdagen van tevoren schriftelijk te worden gemeld en telefonisch te worden bevestigd. Anders wordt 25% van het offertebedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 5 werkdagen bedraagt dit 50%, en bij annulering binnen 2 werkdagen 100% van het totale offertebedrag.
 68. Als de Opdrachtgever besluit de verhuizing 5 werkdagen voor aanvang te verplaatsen, brengen wij verplaatsingskosten van € 150,- in rekening. Dit is echter alleen van toepassing op verplaatsingen. Als de verhuizing na het verplaatsen wordt geannuleerd, blijft 100% van het offertebedrag verschuldigd.
 69. Bij problemen of klachten verzoeken wij u om geen discussie aan te gaan met de verhuizers, maar direct contact op te nemen met ons hoofdkantoor via 0620218371.
 70. Onze verhuizers zijn niet bevoegd om toezeggingen te doen. Alle toezeggingen kunnen alleen worden gedaan door het management op kantoor en worden altijd schriftelijk bevestigd.
 71. Wachttijden veroorzaakt door verkeerd geparkeerde voertuigen vallen niet onder onze verantwoordelijkheid, en de kosten voor wachttijd zijn altijd voor rekening van de Opdrachtgever.
 72. De vrijstelling bij schade bedraagt € 500,- en wordt altijd doorberekend aan de Opdrachtgever.
 73. Wij zijn verzekerd tot een bedrag van € 34.000, mits de richtlijnen uit deze Algemene Voorwaarden en de richtlijnen van onze verzekeraar volledig en correct zijn nageleefd door de Opdrachtgever zoals voorafgaand aan de verhuizing overeengekomen.
 74. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschermen van interne liften, muurdelen, vloerdelen, en alle doorgangen waar inboedel door/over wordt verhuisd, evenals houten en stenen vloeren.
 75. Schade aan interne liften, muurdelen en vloerdelen valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
 76. Onze verhuizers hebben een inspanningsverbintenis jegens de Opdrachtgever, geen resultaatsverbintenis.
 77. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie en/of ondeugdelijke materialen verstrekt door de Opdrachtgever, inclusief in slechte staat verkerende verhuisdozen.
 78. Wij sluiten aansprakelijkheid uit, tenzij bewezen kan worden dat schade is veroorzaakt door opzet en/of grove nalatigheid van onze kant.
 79. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, of bedrijfsstagnatie van de Opdrachtgever.
 80. Als er aangewezen moet worden wie namens de Opdrachtgever aanwezig is tijdens de verhuizing, dient deze persoon de volledige verantwoordelijkheid te dragen en de betaling na voltooiing te voldoen.
 81. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid jegens anderen dan de Opdrachtgever en worden gevrijwaard voor financiële aanspraken van derden.
 82. Onze aansprakelijkheid voor materiële of lichamelijke schade, aan of door de Opdrachtgever of zijn/haar helpers toegebracht, is uitgesloten.
 83. Schade aan aquariums, dieren, planten, schilderijen, trapzalen en waterbedden valt buiten onze aansprakelijkheid.
 84. Maximaal 20% van de lading mag breekbaar materiaal zijn per voertuig. Mechanische, elektrische en elektronische storingen zonder externe oorzaak zijn uitgesloten van aansprakelijkheid.
 85. Onze verhuizers hebben het recht om pauzes te nemen tijdens de verhuizing zonder extra kosten in rekening te brengen.
 86. Het vervoer van potten aarde/planten, of items waarvan de veiligheid niet kan worden gegarandeerd, zoals bepaald door onze verhuizers, is op eigen risico van de Opdrachtgever.
 87. Bij niet-tijdige betaling kunnen boetepercentages worden toegepast volgens de tabel die hieronder is weergegeven.
 88. Alle (de)montagewerkzaamheden worden uitgevoerd door onze verhuizer, tenzij anders vermeld. De kosten voor extra personeel bedragen €35 per uur exclusief BTW.
 89. Als (de)montagewerkzaamheden niet vooraf zijn aangegeven, worden eventuele wachttijden van het reeds aanwezige personeel en/of gehuurde materiaal doorberekend aan de Opdrachtgever.
 90. Inboedel en/of meubels ouder dan 10 jaar vallen niet onder onze aansprakelijkheid. De staat van inboedel kan na 10 jaar niet worden gegarandeerd.
 91. Indien de opdrachtnemer akkoord geeft voor betaling op factuur, dient de Opdrachtgever de juiste informatie voor de factuur tijdig te verstrekken. Wij zijn niet verplicht om wijzigingen op de factuur aan te brengen als deze informatie niet op tijd wordt verstrekt.
 92. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het transportwaardig verpakken en beschermen van inboedel tegen kras- en stootschade. Gevoelige delen van de inboedel dienen voorafgaand aan de verhuizing te worden beschermd.
 93. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan vracht of pand wanneer de vracht niet transportwaardig is aangeboden.
nl_NLDutch